S osvěžovači vzduchu lidé podle studie dýchají i nebezpečné látky

Toto je smutný závěr testu provedeného Evropským sdružením pro ochranu spotřebitelů BEUC (The European Consumers' Organisation) a pěti dalšími členskými organizacemi, který se soustředil právě na osvěžovače vzduchu** . Takže navzdory tomu, o čem se nás snaží přesvědčit výrobci, osvěžovače vzduchu okolní ovzduší "nepročistí", ale zcela naopak jej jdeště více znečistí uvolňováním známých toxických látek.


Ze 76 testovaných výrobků jich celá řada obsahovala:

* látky dráždící dýchací cesty, alergeny, potenciální karcinogeny jako acetaldehyd nebo styren, látky, o kterých je známo, že jsou nebezpečné pro zdraví, jako toluen a chlorbenzen, glykol étery***, ftaláty a umělé pižmo
* formaldehyd, který je známým karcinogenem u lidí, který byl zaznamenán v koncentracích vysoce přesahujících 10 µg/m³, (což je norma pro citlivé jedince Světové zdravotnické organizace) u vzduchu po použití několika druhů vůní a jednoho elektrického osvěžovače
* benzen, další karcinogen, u kterého Světová zdravotnická organizace doporučuje zcela nulový výskyt. Je vskutku překvapivým zjištěním, že státní úřady věnují velké částky veřejných financí na snižování hladiny benzenu ve městech, ale některé výrobky, které benzen vylučují, je možné koupit si v každém supermarketu.

A to se nezmiňujeme o řadě dalších chemikálií, jejichž přítomnost testy prokázaly a o kterých nevíme zhola nic. Tyto výrobky znamenají skutečné zdravotní riziko nejen pro alergiky, astmatiky, těhotné a kojící ženy a děti, ale také pro kohokoliv, kdo je jejich vlivu vystaven pravidelně.

Žádáme proto, aby:

* látky obsažené v osvěžovačích vzduchu prošly toxikologickými testy před jejich uvedením na trh
* na etiketách uvádět informace o alergenech s formulací "Nevhodné pro použití v přítomnosti těhotných žen, malých dětí a astmatiků"
* byla reklama a marketing těchto výrobků regulován tak, aby nedocházelo k poskytování zavádějících informací typu "osvěžuje vzduch" nebo "přírodní produkt".

Podle Jima Murraye, ředitele sdružení BEUC: "Žádný výrobek každodenní spotřeby by neměl vylučovat toxické chemické látky. Náš test poukazuje na nezbytnost návrhu REACH a potřebu zaměřit se na nebezpečí chemických látek spíše než na množství, ve kterém jsou tyto látky vyráběny."
"Výsledky testů prováděných sdružením BEUC jsou šokující, ale nepřekvapují mne,", říká paní Frédérique Ries MEP a dodává, že "znečistění vzduchu ve vnitřních prostorách je záležitostí veřejné ochrany zdraví a je nezbytné, aby citlivé osoby jako jsou děti nebo těhotné ženy nebyly v budoucnu těmto toxickým výrobkům vystavovány."

 

Souvislost mezi osvěžovači vzduchu a návrhem REACH

Výsledky našich testů osvěžovačů vzduchu jsou šokující a zdůrazňují význam návrhu REACH.

Málokdo z lidí si je vědom, že osvěžovače vzduchu mohou představovat zdravotní rizkiko tím, že vzduch sytí mnoha chemikáliemi. Slovo "osvěžovač vzduchu" dává pocit, že tyto přípravky vzduch vyčistí, zatímco vlastně pouze dodají další znečisťující látky do již znečistěného vzduchu. Díky reklamním kampaním lidé skutečně věří, že tyto výrobky osvěží vzduch v jejich příbytcích a dodají mu přírodní vůni. Nejsou si však vědomi toho, že tyto vůně jsou umělé chemikálie, z nichž většina nikdy nebyla podrobena toxikologickým studiím. Účinky mnoha z nich na zdraví a životní prostředí nebyly podrobeny dostatečnému hodnocení před tím, než byly tyto výrobky uvedeny na trh.
Zdravotní rizika představovaná osvěžovači vzduchu se promítají do mnoha dalších spotřebních předmětů a je proto nutné, aby byle této záležitosti co nejdříve věnována pozornost. Výsledky našich testů zdůrazňují nutnost změny způsobu komunikace se zákazníky, kterým se návrh REACH věnuje, avšak stále nebere v potaz některé významné skutečnosti:

* důraz by měl být kladen na chemické látky, které se jeví jako nejnebezpečnější spíše než na množství, v jakých jsou vyráběny
* ve spotřebních výrobcích denního užití by se neměly nacházet žádné toxické, pomalu se rozkládající látky nebo látky, které se ukládají v biologických tkáních
* REACH se nezabývá skutečností, že spotřebitelé jsou vystaveni působení chemických látek z mnoha zdrojů
* spotřební předměty, které tyto látky uvolňují, nejsou v současné době označeny, navzdory tomu, že by měly být

Doufáme, že výsledky těchto studií přispějí k tomu, že členové Evropského parlamentu a oficiální zástupci členských států Komise pochopí, že program REACH neznamená pouze zvýšené náklady pro průmysl, ale především že napomůže k tomu, aby podniky vyráběly výrobky denní spotřeby pokud možno co nejbezpečnější pro jejich spotřebitele.

 

Článek v původní verzi je ke stažení zde nebo k nalezení na www.beuc.org

____________________________________________________
* Například koncentrace benzenu, naměřené v centru Bruselu, dosahují 6µg/m³,, zatímco tekutý osvěžovač vzduchu po dvou hodinách od svého otevření vypustí do vzduchu až 8 µg/m³,.
** Agentury BEUC, Test-Achats, Altroconsumo, OCU, DECO a UFC-Que Choisir analyzovaly kvalitu vzduchu, který vdechují uživatelé domácích osvěžovačů vzduchu. Vzorek čítající 76 výrobků (z Belgie, Francie, Španělska, Itálie a Portugalska) byl testován na koncentrace jistých chemických látek (těkavých organických složek), které jsou uvolňovány během jejich užití, a tedy vdechovány spotřebiteli.
*** U většiny testovaných výrobků překročila koncentrace těkavých organických složek ve vzduchu po jejich použití hladinu 200µg/m³,, což je americká norma pro kvalitu vzduchu v místnosti. Některé výsledky ukázaly hodnoty 4000 nebo 5000 µg/m³,!